Select Page

Samer

Konflikter om marken i samiska områden pågick under det tidiga 1900-talets massiva vattenkraftsutbyggnad som dränkte samiska boplatser och renbetesmarker under vattenmassorna, ett exempel på när samerna fick stå tillbaka för det expanderande industrisamhället trots att de levt på platsen i århundranden.

Idag bedrivs en mångfald av olika verksamheter i fjällen, turism, renskötsel, gruvindustri, servicenäringar osv. Många gånger har verksamheterna utvecklats i konflikt med de nomadiserande samerna som av tradition flyttat sig över stora områden beroende på var renbetet har funnits.

I början av 1900-talet bildas det Lapska centralförbundet i Stockholm. Syfte var att organisera sig för att bättre kunna ta tillvara samernas rättigheter. Det var ett betydelsefullt steg i den samiska rättskampen för att hävda sina rättigheter.

Sametinget inrättades 1993 efter tjugo års statligt utredande. Det är ett folkvalt organ och en statlig myndighet. Sametingets viktigaste uppgift är att ”bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige”. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält från rennäring och rovdjursfrågor till kulturarvsfrågor och språkarbete.

2009 infördes en ny språklag i Sverige. Lagen säger att alla som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråken. Samiska är ett av de fem nationella minoritetsspråken. De övriga är finska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch.

Renskötsel är en form av nomadiserad betesdrift som bygger på renarnas beteende och de renskötande samernas kunskap om renarna och naturens förutsättningar. Totalt finns det omkring 50 samebyar i Sverige som sysslar med renskötsel. Av dessa är drygt 30 så kallade fjällsamebyar.

De renskötande samernas arbete styrs av renens naturliga vandringar efter föda mellan sommar-, höst-, vinter och vårbetesland. Det gör att den kräver stora ytor, och 50 procent av Sveriges areal är renbetesland.

På sommaren hittar man renarna i fjällterräng med de sedan successivt söker sig ned mot sommarbeteslandet. Där föds kalvarna under maj månad och där samlas också renarna ihop för märkning och slakt i slutet av sommaren.