Select Page

Om materialet

Om materialet

Det här läromedlet vänder sig till högstadiet och handlar om de svenska fjällen och hur en säker fjällvistelse kan planeras och genomföras, oavsett om det är vinter- eller barmarkssäsong. Tanken är att eleverna ska kunna arbeta med materialet antingen inom ramen för enskilda ämnen eller som en tematisk studie. Optimalt så används materialet för att ge eleverna kunskaper om fjäll och friluftsliv men också som ett sätt att förbereda eleverna inför en fjälltur eller liknande.

Bakom läromedlet står Fjällsäkerhetsrådet som består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om friluftsliv och säkerhet i fjällen. Fjällsäkerhetsrådets uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området. Under lång tid har de lokala fjällsäkerhetskommittéerna i fjällområdena utbildat skolelever i fjällsäkerhet. Deras erfarenheter har varit en viktig utgångspunkt när detta utbildningsmaterial har utvecklats.

Faktaunderlaget har tagits fram i samarbete med pedagogisk expertis från Gymnastik- och idrottshögskolan, samt pedagoger och vana utbildare inom fjällsäkerhet i grundskolan. Materialet har sedan bearbetats och kompletterats med filmer, bilder och länkar av Folkuniversitetet för att skapa ett digitalt läromedel som kan göras tillgängligt via internet. Allt material går att koppla till läroplanen för grundskolan (Lgr-11) samt kursplaner för relevanta ämnen. Dessa kopplingar redovisas tydligt i lärarhandledningen.

Materialet ska kunna användas såväl i klassrumsmiljö som utomhus, i fjällen eller i den egna närmiljön. Förutom det webbaserade materialet finns allt innehåll i pdf-form om man önskar skriva ut och arbeta med materialet, på annat sätt än över webben.

Läromedlet ingår i ett större utbildningskoncept där Folkuniversitetet, Naturvårdsverket och Naboer AB gör olika insatser för att öka kunskapen om fjäll, natur och friluftsliv för högstadiet. Delar av detta utbildningskoncept ingår i Interreg- projektet ”Fjällkunskap” som finansieras av EU, och som leds av Naboer AB. Ytterligare ett exempel är den kurs i Fjällpedagogik som Folkuniversitetet erbjuder.

För synpunkter på , eller kontakt kring detta läromedel hänvisar vi till info.ostersund@folkuniversitetet.se

Ett läromedel med fokus på idrott och hälsa – men fler ämnen berörs

Materialet är utvecklat med idrottsläraren som tänkt huvudansvarig för genomförandet, men med möjligheter att även involvera flera andra ämnen, bland annat biologi, historia, geografi och kemi.

Det är också utvecklat så att det innehåller flera nivåer och inriktningar, eller ”moduler”, för att varje lärare ska kunna genomföra ett utbildningsupplägg som passar just de egna behoven.

En central fråga som funnits med i arbetet med undervisningsmaterialet är: ”Kan man undervisa om friluftsliv och fjällsäkerhet utan att göra det i eller åtminstone i närheten av fjällen?” Vi tror att svaret är ”ja”, men lämnar avgörandet till varje enskild lärare.

Läromedlet är utformat för att skapa intresse, ge insikter och en vilja att lära mer om friluftsliv, fjällen och fjällsäkerhet, oavsett var undervisningen och övningarna genomförs.

Läromedlets olika delar

Läromedlet består av flera delar som kan användas var för sig eller tillsammans. Ansvarig lärare avgör vilka delar som är relevanta för de specifika mål som satts upp för undervisningen på den egna skolan.

Läromedlet består av följande delar, som förenar teori och praktik:

Läsmaterial – handlar om själva fjällkedjan, dess geografi, djur, växter och historia. Materialet består också av olika avsnitt om allt ifrån hur man förbereder en fjälltur, till fjällens speciella väderförhållanden och vad allemansrätten betyder i fjällmiljö och hur man ska förstå olika tecken och skyltar. Vi går också igenom vad som händer med kroppen när den blir nedkyld och hur man kan hjälpa varandra när det händer. Vidare kan materialet lära eleverna om hur man kan navigera i fjällen och vad olika tecken och skyltar betyder.

(I separata fördjupningsmaterial behandlas lavinkunskap resp. snöskoterkörning i fjällen )

Undervisningsmaterial i PPT-form – följer läsmaterialets struktur och kan delas upp i en eller flera lektionstimmar där idrottslärare kan samverka med andra ämneslärare. Till undervisningsmaterialet finns stödanteckningar.

Praktiska övningar – som tränar ett antal situationer som man ställs inför i fjällen. Övningarna genomförs i grupp och läraren går igenom med eleverna hur varje övning ska genomföras. Några av övningarna handlar om att planera och hitta rätt samt att bada i isvak. Viktiga moment i övningarna är hur man agerar om man överraskas av dåligt väder och måste söka skydd. Centralt innehåll handlar om att reflektera över olika valmöjligheter, samarbeta och hålla ihop en grupp.
De praktiska övningarna är tänkta att kunna genomföras i två eller tre delar:

Grundläggande inlärning – Här får eleven lära sig om grunderna för övningen och får en möjlighet att träna sina färdigheter, enskilt och i grupp

Formativt steg – Här får eleven återkoppling på sin prestation, vad som är bra och vad som kan förbättras. Detta steg avslutar med fördel det grundläggande lärandet.

Summativt steg – I detta steg får eleven möjlighet att visa sina kunskaper utifrån läroplanens fem nivåer.

(De praktiska övningarna är också möjliga att genomföra utan något bedömningselement.)

Kunskaps- och reflektionsfrågor – Svaren på kunskapsfrågorna hittar eleverna i läsmaterialet. Som lärare kan man avgöra vilka delar av kunskapsfrågorna som är aktuella för just den egna klassen liksom vilka delar av läsmaterialet och de praktiska övningarna som är det (se nedan). Reflektionsfrågorna används lämpligen efter att en första introduktion till ämnet och de olika delarna för att fördjupa förståelsen.

Den som vill fördjupa innehållet i riktning mot fjällens ekosystem och miljö, kan komplettera modulerna med Naturvårdsverkets utbildningsmaterial om miljömålet ”Storslagen fjällmiljö”. Det är ett undervisningsmaterial som introducerar eleverna till de många komplexa frågeställningar som rör fjällen. En lämplig plats i processen kan vara efter ”Lektion 1” men före ”Lektion 2”. Läs mer om detta utbildningsmaterial på Miljömål.se